Mokestis

Valdorfo mokyklose nėra vieno direktoriaus, kuris vienas ar pasitaręs su pavaduotojais priimtų galutinius sprendimus, skirstytų biudžetą ir pan. Mokyklos kūrimo, vystymo ir koordinavimo procesuose dalyvauja visa mokyklos bendruomenė: tėvai, mokytojai, vyresniųjų klasių moksleiviai. Dalį ūkio, organizacinių, remonto darbų atlieka patys bendruomenės nariai savo rankomis, širdimis, žiniomis.

Mums svarbi mokymosi visą gyvenimą idėja. Mokyklos augimą ir klestėjimą palaiko energingi, iniciatyvūs, gerų idėjų ir noro daryti kupina bendruomenė, kur neklausiama, kas man iš to, nes sąmoningai suvokiama – darome dėl savo mokyklos ir savo bendruomenės.

Lėšas mokyklos veiklai vykdyti gauname iš:

– valstybės kaip mokinio krepšelį, kuris gali būti naudojamas tik darbuotojų atlyginimams ir ugdymo priemonėms; mokinio krepšelis padengia dalį šių išlaidų;

– šeimų mokamo ugdymo mokesčio, skirto padengti kitoms einamosioms išlaidoms (didžioji dalis skirta ūkio lėšoms padengti).

Mokesčio sistema 2021-2022 metais

Būdami bendruomenine ir ne pelno siekiančia organizacija, savo ugdymo mokesčių sistemą organizuojame taip, kad mokykla būtų prieinama kuo platesniam šeimų ratui. Bendruomeniškumas – viena svarbiausių mūsų mokyklos ir bendruomenės vertybių. Todėl:

   – šeimos, atsižvelgdamos į savo galimybes, gali pasirinkti mokėti didesnį mokestį;

   – šeimos gali pasirinkti mokėti mažesnį mokestį už antrą, trečią ir kitus mokyklą lankančius vaikus;

   – šeimos gali kreiptis į paramos fondą ir prašyti sumažinti ugdymo mokestį.